Webshop FAQ Berekeningen Inloggen Contact
Merken
 
KASSABON
Uw winkelwagen is leeg.
 
       

   

Landing comfort ITHO DAALDEROP Landing betrouwbaar cv Landing CV ketel aanbieding Landing CV ketel berekenen Landing CV ketel kopen Landing CV ketel kopen of huren Landing CV ketel vergelijken Landing Goedkoopste cv ketel Landing Goedkope cv ketels Landing Hoogwaardige cv ketels Landing Installatiemateriaal cv Landing Kwaliteit van Intergas Landing Nefit Proline Landing radiatoren elke woning Landing Remeha Avanta Landing Remeha cv ketels Landing specialist in innovatie Landing Thermrad Compact Landing Thermrad radiatoren Landing Zuinig verwarmen Nefit

Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN CONSUMENTEN VAN:

 

KetelSprinter, hierna te noemen: gebruiker.

 

Artikel 1. Definities

 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: "gebruiker": de gebruiker van de algemene voorwaarden; "consument": een wederpartij die een natuurlijk persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep; "consumentenkoop": de koop met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten door een verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en een koper, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden.

 

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen gebruiker en een consument waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

 

Artikel 3. Offertes

 

1. Alle door gebruiker uitgebrachte offertes worden gestand gedaan voor een termijn van maximaal 30 dagen.

2. Gebruiker kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de consument had behoren te begrijpen dat de offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing, weglating of verschrijving bevat.

3.Gebruiker is slechts aan haar offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de consument schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd. De in een offerte vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

 

Artikel 4. Levering

 

1. Tenzij anders overeengekomen geschiedt levering af magazijn derde, dan wel levering op aanvoer van derde af fabriek of magazijn de derde.

2. De consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze voor hem ter beschikking staan. Hierna geldt het gestelde artikel 5 (afkoelperiode) van dit hoofdstuk.

3. Indien de consument de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de goederen worden opgeslagen voor risico van de consument.

De consument zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.

4. De eventuele bezorging van aankopen geschied volgens opgave van consument tegen door gebruiker opgegeven bijkomende kosten. Goederen worden afgeleverd bij door de consument opgegeven bebouwing en wel ter voordeur begane grond voor zover er niet door partijen schriftelijk anders is overeengekomen.

5. Consument heeft het recht het gekochte artikel binnen 7 dagen (afkoelperiode) na levering aan ons onbeschadigd en in originele verpakking te retourneren, na telefonische of schriftelijke melding. Gebruiker zal na ontvangst binnen 14 dagen het aankoopbedrag minus retourkosten 25 euro aan de consument terugbetalen. Van ruiling uitgesloten zijn alle artikelen welke speciaal voor u vervaardigd worden, bijvoorbeeld radiatorombouwen.

 

Artikel 5. Levertijd

 

1. De door gebruiker opgegeven levertijden gelden weliswaar bij benadering echter zijn nooit fatale termijnen. Bij niet tijdige levering dient de consument gebruiker schriftelijk in gebreke te stellen en gebruiker een redelijke termijn te stellen haar verplichtingen alsnog na te komen.

 

Artikel 6. Technische eisen etc.

 

Indien de in Nederland te leveren artikelen buiten Nederland moeten worden gebruikt is gebruiker er verantwoordelijk voor dat de te leveren goederen voldoen aan de technische eisen of normen die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de goederen moeten worden gebruikt, doch uitsluitend wanneer bij het sluiten van de koop van het gebruik in het buitenland uitdrukkelijk melding is gemaakt.

 

Artikel 7. Garantie

 

1. Gebruiker garandeert dat de door haar verkochte goederen vrij zijn van materiaal-, ontwerp- en fabricagefouten gedurende een periode van 6 maanden na levering althans gedurende een periode die door de producent van dat betreffende artikel wordt gegarandeerd.

2. Indien de in lid 1 genoemde garantie van toepassing is en de geleverde zaken een gebrek vertonen is de gebruiker verplicht binnen 30 dagen nadat de consument hem schriftelijk het gebrek heeft gemeld zorg te dragen voor herstel.

3. Zaken waarop de in lid 1 genoemde garantie van toepassing is en zijn thuisbezorgt worden aan huis gerepareerd, alle andere zaken dienen bij de gebruiker ter reparatie te worden aangeboden. Reparatie binnen de garantieperiode geschiedt kosteloos.

4. De consument kan slechts vervanging van de zaken of ontbinding van de koopovereenkomst vorderen indien in de garantieperiode:

- de gebruiker tot tweemaal toe een vruchteloze poging heeft gedaan een zelfde gebrek te herstellen en dit gebrek voldoende ernstig is om vervanging of ontbinding rechtvaardigen.

- indien de consument aantoont dat de zaken zoveel gebreken vertonen of heeft vertoond dat deze niet aan de overeenkomst beantwoordt en dat deze gebreken vervanging of ontbinding rechtvaardigen;

5. De garantie vervalt indien de consument schade veroorzaakt door een onjuiste behandeling van een gegarandeerde zaak en tevens wanneer de consument de plaatsingsvoorschriften behorende bij het geleverde niet heeft opgevolgd.

6. De consument dient aan te tonen dat de zaak binnen de garantietermijn een gebrek vertoont waarvoor deze garantie geldt. De garantie vervalt als het type- of serienummer van de zaak in verwijderd of gewijzigd.

 

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

 

Gebruiker blijft volledig eigenaar van een door haar geleverde zaak tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

 

Artikel 9. Gebreken; klachttermijnen

 

1. De consument dient de gekochte zaken bij levering - of zo spoedig daarna als mogelijk - te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de consument na te gaan of de geleverde zaak aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:

-of de juiste zaak is geleverd;

-of de geleverde zaak voldoet aan de overeengekomen kwaliteitseisen

-of indien deze ontbreken aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik.

2. Wordt een zichtbaar gebrek of tekortkoming geconstateerd, dan dient de consument deze binnen 3 dagen na levering aan gebruiker te melden.

3. Een niet zichtbaar gebrek dient de consument binnen 3 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 12 maanden na levering schriftelijk te melden aan gebruiker.

 

Artikel 10. Prijsverhoging

 

1. Indien gebruiker met de consument een bepaalde prijs overeenkomt, is gebruiker niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs.

2. Indien een prijsverhoging plaatsvindt gedurende de eerste 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst, kan de consument de overeenkomst ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging.

 

Artikel 11. Betaling

 

1. Bij eenmalige overboeking wordt de leverplicht van KetelSprinter opgeschort totdat de betaling op de rekening van KetelSprinter is bijgeschreven.

2. Tenzij anders overeengekomen dient betaling netto door contante betaling plaats te vinden, bij afhalen aan magazijn bij KetelSprinter.

 

Artikel 12. Aansprakelijkheid


 

De aansprakelijkheid van gebruiker is beperkt tot het herleveren van de betreffende zaak dan wel restitutie van de koopsom.


2. Voor plaatsing van zaken bij consumenten heeft gebruiker een verzekering afgesloten die de gevolgen van wettelijke aansprakelijkheid dekt voor een bedrag, gebruikelijk in de branche van gebruiker. In het geval van wettelijke aansprakelijkheid is de aanspraak van de consument tegenover gebruiker beperkt tot de uitkering van de verzekeringsmaatschappij in het onderhavige geval.


3. Voor gebreken in geleverde zaken geldt de aansprakelijkheid zoals geregeld in artikel 7 van deze voorwaarden.


4. Bovenstaande beperkingen gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen van gebruiker of haar ondergeschikten. 

Artikel 13. Overmacht


 

1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is haar verplichtingen na te komen, werkstakingen bij gebruiker daaronder begrepen.


2. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheden die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat gebruiker haar verbintenis had moeten nakomen.


3. Tijdens overmacht worden de levering en andere verplichtingen van gebruiker opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door gebruiker niet mogelijk is langer duurt dan 2 weken, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.


4. Indien gebruiker bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de consument gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft. 

Artikel 14. Geschillen

 

Geschillen beslechting 
Alle geschillen, welke bij uitvoering of in verband met een overeenkomst zijn ontstaan, zullen uitsluitend worden berecht door de rechter woonplaats gebruiker, tenzij de kantonrechter in gevolge dwingende rechterlijke bepalingen een zodanig geschil bevoegd is.


 

Artikel 15. Gegevensbeheer en privacy


 

1.Gebruiker houdt zich aan de Wet op de Persoonsregistratie.
Dit houdt onder meer in dat de gebruiker de daarvoor in aanmerking komende registraties aanmeldt bij de registratiekamer.


2. Alle door gebruiker aan consument gevraagde gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het afhandelen van de tussen consument en gebruiker ontstane overeenkomst(en).


3.Wanneer gebruiker de intentie heeft om de geregistreerde gegevens voor een ander dan in artikel 15.2 genoemd doel te gebruiken zal gebruiker consument hierom toestemming vragen. 


3.1 De gebruiker zal de consument dan ook uitdrukkelijk om toestemming vragen voor het eventueel toezenden van geadresseerd reclamemateriaal en/of het verstrekken van persoonsgegevens van de consument aan derden.


3.2 De gebruiker biedt de consument de mogelijkheid om de toezending van geadresseerde (al dan niet elektronische) reclame op elk moment stop te zetten. Gebruiker vermeldt de procedure daarvoor in of bij de toegezonden reclame-uiting.


4.De door gebruiker geregistreerde gegevens zijn te allen tijde zowel schriftelijk als elektronisch op te vragen bij gebruiker waarna gebruiker deze gegevens binnen een aanvaardbare termijn zal verstrekken. De consument heeft het recht te allen tijde zijn gegevens te laten corrigeren al dan niet te laten verwijderen.

 Artikel 16. Toepasselijk recht

 

Op elke overeenkomst tussen gebruiker en consument, zoals bedoelt in artikel 1 is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, verkoopverdragen zijn uitdrukkelijk uitgesloten.


 

Artikel 17. Deponering


 

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Zwolle onder nr. 0612777.
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de onderhavige transactie.